کشور ما و مراکز علمی ما برای دنیا مرجع علمی بشوند. این باید اتّفاق بیفتد و ان‌شاءالله این کار خواهد شد...
تغییر نگرش و ایجاد ساختار جدید لازمه دستیابی به مرجعیت علمی جهان
برای داشتن قهرمانان علمی، ضروری است مانند ورزش قهرمانی رفتار کنیم
رویداد ها
    آرشیو رویداد ها